Category

Similar Problems

0894. Kesmalar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Son o’qida N ta kesma o’zining chap va ong uchining koordinatalari a[i] va b[i] lar bilan berilgan.

Agar a[i]<a[j] va b[i]>b[j] shart bajarilsa u holda j-kesma i-kesma ichiga tushadi. Ichma-ich tushuvchi nechta kesmalar juftligi borligini aniqlang.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n butun soni -  kesmalar soni beriladi(1 ≤ n ≤ 105). Keyingi n ta qatorda a[i] va b[i] kesma uchlari koordinatalari beriladi. a[i]<b[i] va barcha a[i] va b[j] lar har xil sonlar. Ularning qiymatlari butun va modul jihatidan109 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta butun sonni – masalanign javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

4 14

1 13

2 7

5 10

7 8

6

2

2

1 3

4 9

0