Category

Similar Problems

0859. Ajoyib aylanalar_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga n ta aylananing raduisi beriladi. Agar k ta aylanani bir-biri bilan kesishtirmay ichma ich joylashtirish mumkin bo’lsa bu aylanalar to’plami Ajoyib aylanalar deb aytiladi. Sizning vazifangiz nechta har xil Ajoyib aylanalar to’plami borligini aniqlash.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda n va k (1<=n<=1000,2<=k<=1000) butun sonlari. Ikkinchi qatorda n ta aylananing radiusi beriladi. Aylanalarning radiuslari butun va [1,106] oraliqda bo’lishi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Har xil Ajoyib aylanalar to’plami soni. Bu son juda katta bo’lishi mumkin shuning uchun bu sonni 1000000007 (109+7) ga bo’lgandagi qoldiqini topish so’raladi.

Misollar      

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 3

3 2 2 1

1

2

5 3

4 4 5 5 1

1

 Izoh 1-test 1, 2, 4  aylanalar yordamida Ajoyib aylanalar to’plami hosil qilamiz.

(1,3,4 aylanalar Ajoyib aylanalar to’plami bo’la oladi ammo 1,2,4 aylanalar to’plami bilan bir xil.) Demak har xil Ajoyib aylanalar to’plami 1 ta.