Category

Similar Problems

0577. Fibonatchi satri

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

            Fibonatchi ketma-ketligi butun sonlarda quyidagicha aniqlanadi.

n = F­n-2 + F­n-1 (n > 1)

0 = F­1­ = 1

Ya’ni ixtiyori hadi o’zidan oldingi ikkita hadi yig’indisiga teng. Endilikda bu masalani biroz o’zgartirishga qaror qildik. Bunda sizga ikkita a,b satrlar berilgan a satr fibonatchining 0 – xadi (F0 = a), b satr esa fibonatchining 1 – xadi (F1 = b) xisoblanadi. Misol uchun F0 = “b” , ­F1 = “ac” ga teng bo’lsin F2 = “bac” teng bo’ladi. Sizning vazifangiz  n – fibonatchining [l , r] kesmasini xisoblab topishdan iborat.  

 

Kiruvchi ma’lumotlar:birinchi qatorda 3 ta butun son n, l, r (0 ≤ n  ≤ 30) (1 ≤ lr ≤ 109) (0 ≤ r – l ≤ 1000). Ikkinchi va Uchunchi qatorda fibonatchining  no’linchi va birinchi xadlari. Faqat lotin alifbosidagi kichik harflardan tashkil topgan (1≤ |a,b| ≤ 1000).

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2 2 3

al

xorazmiy

lx

2

3 3 3

a

b

b

 

Izoh : 1 – testda n = 2 bo’lganligi uchun F­2 ni xisoblab topamiz.

F0 = “al”

F1 = xorazmiy

F2 = F0 + F1 = “alxorazmiy” ga teng.

F2 [2 , 3] kesmasi “lx” ga teng.

2-testda n = 3 bo’lganligi sababli F3 ni xisoblab topamiz.

F0 = “a”

F1 = “b”

F2 = F0 + F1 = “ab”

 F3 = F1 + F2 = “b” + “ab” = “bab”

 F3 ning [3 , 3]  kesmasi “b” ga teng.