Category

Similar Problems

0575. Kesmalar-2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Son o’qida n ta [Ai, Bi] kesmalar berilgan. Eng ko’p kesmaga tegishli bo’lgan nuqtani topuvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n butun soni beriladi(1≤n≤1000). Keyingi n ta qatorda  kesmaning Ai va Bi koordinatalari beriladi. -109 Ai < Bi109

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta butun sonni – eng ko’p kesmaga tegishli bo’lgan nuqta koordinatasini chiqaring. Agar bunday nuqtalar birnechta bo’lsa u holda eng kichigini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

1 2

4 6

3 5

4

2

5

4 5

0 3

1 9

7 8

2 6

2