Category

Similar Problems

0433. TDT3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga C++ tilida operatorlar berilgan sizni vazifangiz. Ular qanday operator ekanini topish.  Beriladigan operatorlar

“cin’’-kiritish operatori

“cout”-chiqarish operatori

“for”-sikl operatori

“if”-shart operatori

“{“-boshlash

“}”-tugash

“int”-butun tip

“double”-haqiqiy tip

Kiruvchi ma’lumotlar: Bir necha satrda operatorlar berilgan.

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimlari

        

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

double

cin

cout

haqiqiy tip

kiritish operatori

chiqarish operatori

{

}

int

boshlash

tugash

butun tip